Regulamin i Polityka prywatności

Regulamin sklepu internetowego:
enlinado.pl

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Usługodawcą w sklepie internetowym http://enlinado.pl/ jest Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żurawia 6/12 lok.766 , zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy w Warszawie, w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000442857, posiadająca NIP 5213641211, pion Intensiver, zwana dalej Sprzedawcą.

Adres  korespondencyjny
Intensiver
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”
ul. Żurawia 6/12 lok. 766
00-503 Warszawa
z dopiskiem Intensiver

2. Kontakt ze usługodawcą możliwy jest poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej.
3. Regulamin określa ogólne zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem: http://enlinado.pl/regulamin-i-polityka-prywatnosci/, w tym warunki dokonywania zakupu i sprzedaży utworów znajdujących się w jego ofercie.
4. Sprzedawca prowadzący sklep internetowy http://enlinado.pl/  prowadzi sprzedaż wysyłkową  wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. (Wysyłka poza granicami kraju możliwa tylko po wcześniejszym kontakcie ze Sprzedawcą)
5. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Usługobiorcę do sieci Internet.
6. Korzystanie ze Sklepu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz zasad dotyczących jego polityki prywatności.
7. Informacje o utworach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
8. Klient, aby w sposób prawidłowy korzystać z usług Sklepu, jest zobowiązany wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej. Skuteczne wypełnienie formularza jest możliwe tylko po uprzednim zaakceptowaniu regulaminu. Jednocześnie Klient może wyrazić zgodę na cykliczne otrzymywanie informacji handlowej droga elektroniczną. Informacja handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu art. 661 Kodeksu cywilnego

§ 2. Oferta sklepu

1. Sklep prowadzi dystrybucję zbioru plików o nazwie „Enlinado”, zapisanych w formacie wideo, a także pliki instrukcji w formatach txt i pdf,  zwanych dalej utworem. Utwór jest plikiem stanowiącym efekt twórczej pracy autora, powstały poprzez generowanie wybranych dźwięków o różnych częstotliwościach przy pomocy sprzętu służącego do rejestrowania i edycji fal akustycznych, a także nagrań z wykorzystaniem głosu autora.

2. Do prawidłowego korzystania z utworów będących przedmiotem sprzedaży  Sklepu, utrwalonych w formacie wideo, niezbędne jest urządzenie i oprogramowanie obsługujące format wideo.

3. Sprzedawca  oświadcza, że prawidłowe korzystanie z oferowanych przez niego utworów dźwiękowych nie pociąga za sobą negatywnych skutków zdrowotnych. Sprzedawca nie odpowiada za negatywne skutki powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z utworu.

4. Za prawidłowe korzystanie z utworów, zapewniające największą ich efektywność, rozumie się łączne spełnienie następujących warunków:

a) nie ma przeciwwskazań co do korzystania z użytkownika ze sprzętu odtwarzającego pliki dźwiękowe o różnych częstotliwościach ze względu na stan jego zdrowia,
b) w czasie korzystania z utworów użytkownik nie znajduje się w stanie zakłóconych czynności psychicznych, powstałym wskutek użycia napojów odurzających albo innych podobnych środków,
c) użytkowanie odbywa się za pomocą słuchawek stereo i sprzętu do odtwarzania plików w formacie wideo,
d) podczas słuchania utworów użytkownik znajduje się w wyciszonym pomieszczeniu, w komfortowej pozycji.

§ 3. Zamówienia.  Dostawa.

1. Warunkiem zawarcia umowy jest przesłanie przez Oferenta oferty kupna utworów i jej przyjęcie przez sklep internetowy za pomocą formularza na stronie Sklepu.

2. Zamówienia realizowane są na warunkach obowiązujących w chwili ich złożenia. Późniejsze modyfikacje cen utworów lub innych elementów oferty nie skutkują zmianą uprzednio zawartej Umowy Sprzedaży.

3. Ceny utworów podane są w złotych polskich, są cenami brutto (nie zawierają podatku VAT ).

4. Cena jest wiążąca dla obu stron w momencie złożenia zamówienia. Do podanych na stronie cen, należy doliczyć koszt przesyłki (tylko w przypadku wysyłki na płycie CD).

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oferowanych utworów, wprowadzania do swojej oferty nowych utworów, przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży.

6. Płatności za zakupione utwory oraz ewentualne koszty przesyłki odbywają się za pośrednictwem płatności internetowych DotPay. Po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą, możliwa jest płatność w postaci wpłaty lub przelewu na konto bankowe.

7. Zamówienia realizowane są w ciągu 48 godzin, w szczególnych przypadkach termin realizacji może zostać wydłużony do 30 dni.

8. Sklep zastrzega, że może nie przyjąć oferty kupna z niżej wymienionych powodów:
a) awaria strony internetowej,
b) przerwa techniczna,
c) w przypadku braku zapasów magazynowych (w przypadku płyt CD).
9. Zamówienie złożone przez Klienta zostanie zrealizowane, gdy zamówiony utwór znajduje się w posiadaniu Sprzedawcy. W przypadku niedostępności utworów objętych Zamówieniem Klient otrzymuje stosowną informację oraz podejmuje decyzję o dalszym sposobie realizacji Zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku wyboru anulowania zamówienia Klient ma prawo odstąpić od umowy, a Sprzedawca zwraca Klientowi należność za utwór i wysyłkę, o ile Klient dokonał przedpłaty, w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.
4. Dystrybucja utworów w postaci elektronicznej odbywa się drogą elektroniczną poprzez wysłanie ścieżki do pobrania pliku wideo na wskazany przez Kupującego adres e-mail lub drogą pocztową poprzez dostarczenia nośnika danych, na którym utrwalony jest zakupiony utwór. W przypadku skorzystania z formy pocztowej, koszty utrwalenia plików na nośniku oraz koszty przesyłki ponosi Klient, chyba że ustalono inaczej. Koszty przesyłki doliczane są do zamówienia. Obowiązujący cennik kosztów przesyłki znajduje się na stronie głównej: http://enlinado.pl/ widoczny przy przyciskach zakupowych.

§ 4. Odpowiedzialność

1. Kopiowanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie innym osobom utworów nabytych w Sklepie jest zabronione pod groźbą sankcji karnych, chyba że Sprzedawca wyrazi na to zgodę na piśmie. W razie zachowania sprzecznego z tym zakazem Sprzedawca zastrzega sobie możliwość żądania od Kupującego zapłaty stosownego odszkodowania.

§ 5. Reklamacje i zwroty
1.  Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest dowód zakupu.

2.  W przypadku niezgodności utworu z umową, w ciągu 30 dni od wydania rzeczy przysługuje
Kupującemu możliwość złożenia reklamacji.  W tym celu powinien on sporządzić pismo określające niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań Sprzedawcy.  Takie pismo może wysłać do Sklepu za pomocą firmy kurierskiej lub poczty na adres:

Intensiver
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”
ul. Żurawia 6/12 lok. 766
00-503 Warszawa
z dopiskiem Intensiver

bądź reklamację złożyć w formie elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres e-mail:  info@enlinado.pl Pismo lub wiadomość, poza opisem zgłaszanych zastrzeżeń, powinno zawierać także adres e-mail, pod jaką Klient zamawiał produkt.

3.  Jeżeli reklamacja dotyczy utworu dostarczonego Kupującemu drogą pocztową, wraz z pismem określonym w ust. 2 Kupujący powinien odesłać zakupiony nośnik z utrwalonych utworem.

4.  Określając sposób realizacji zobowiązań sklepu, Klient ma prawo żądać doprowadzenia utworu  do
stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 30 dni od daty jej otrzymania wraz ze wszystkimi wymaganymi danymi.
5.  Jeżeli Kupujący chce skorzystać z reklamacji, a dystrybucja utworu nastąpiła wyłącznie za pomocą drogi elektronicznej, konieczne jest ponadto sporządzenie przez niego oświadczenia, że nie będzie już korzystał z sesji oraz usunie wszystkie uzyskane ze sprzedaży pliki w taki sposób, aby nie mógł ich dłużej używać.
6.  Klientowi, który jest konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny, w terminie 30 dni licząc od dnia wydania rzeczy. W Regulaminie za moment wydania rzeczy uważa się:
1) w przypadku dystrybucji drogą elektroniczną – chwilę umieszczenia utworu na dysku twardym kupującego Kupującego,
2) w przypadku dystrybucji droga pocztową – dzień dostarczenia przesyłki na wskazany przez Kupującego adres.

7.  W celu odstąpienia od umowy Kupujący  musi złożyć stosowne oświadczenie wysyłając je na adres
stacjonarny:

Intensiver
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”
ul. Żurawia 6/12 lok. 766
00-503 Warszawa
z dopiskiem Intensiver

razem ze zwracanym utworem, o ile został on dostarczony Kupującemu droga pocztową. Taki zwrot powinien nastąpić niezwłocznie – nie później niż w terminie 30 dni od dnia odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia  umowa jest uważana za niezawartą, a konsument zostaje zwolniony ze wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot utworu odbywa się na koszt Zwracającego.

8.  W przypadku odstąpienia, postanowienia  ust. 5 tego paragrafu stosuje się odpowiednio.

9. Odstąpienie od umowy na zasadach określonych w ustępach poprzedzających nie jest możliwe, jeżeli Kupujący usunął oryginalne opakowanie nośnika danych informatycznych, na którym był zapisany zakupiony utwór lub uszkodził nośnik.

 

 

Polityka Prywatności

 

WSTĘP

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązywać będą przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochrony danych)
(dalej: „Rozporządzenie”).
Niniejsze Rozporządzenie wprowadza szereg zmian dotyczących obowiązków podmiotów przetwarzających dane osobowe. Jego celem jest rozszerzenie i ujednolicenie praw do ochrony danych osobowych obywateli Unii Europejskiej.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby:
ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467, dane kontaktowe: numer telefonu 507863216 adres e-mail: jasinski@intensiver.com w związku z realizowaną przez Dariusz Jasiński zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa o nazwie INTENSIVER (dalej: „Fundacja”)

JAKIE DANE GROMADZIMY?

1. PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE W NASTĘPUJĄCYCH CELACH:

a. podjęcia na Państwa żądanie wszelkich działań zmierzających do zawarcia umowy i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit.b Rozporządzenia),
b. marketingu i promocji produktów oferowanych przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie będących naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust.
1 lit. f Rozporządzenia), ( jeśli nie wysyłają Państwo informacji handlowych, proszę o usunięcie tego punktu)
c. wypełniania wszelkich ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z podjętą współpracą (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia), cel ten związany jest z obowiązkami prawnymi przechowania określonych dokumentów przez czas wskazany w przepisach prawa, np.:
• art. 74 ust. 2 pkt 1-8 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1858);
• art. 8b ust. 3 w zw. z art. 9k Ustawy z dnia 16.11.2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2000 nr 116 poz. 1216);
• art. 86 §1 i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 nr 137 poz. 926).
d. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);
e. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);
f. w określonym celu na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w jednym lub większej ilości celów (podstawa z art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia) – jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać w jakim konkretnie celu będziemy przetwarzać te dane.
Informujemy, iż we wskazanych wyżej celach nie będziemy dokonywać profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Pana/Pani danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań (profilowanie oznacza, np. w przypadku profilowania marketingowego określanie, którą ofertą może być Pan/Pani najbardziej zainteresowany/a w oparciu o wcześniejsze Pana/Pani wybory). W przypadku zmiany decyzji dotyczącej dokonywania profilowania zostanie Pan/Pani o powyższym poinformowany/a poprzez uzupełnienie niniejszej informacji i przesłanie jej na wskazany przez Pan/Panią adres poczty elektronicznej.

2. JAKIE DANE NALEŻY NAM PODAĆ?:
Do zawarcia umowy wymagamy podania przez danych na formularzu umowy / zamówienia (jeśli ich Państwo nie podadzą, nie zawrzemy umowy/ nie wykonamy zamówienia). Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli, np. dzwonić pod numer kontaktowy).
W trakcie trwania umowy, świadcząc usługi, wchodzimy w posiadanie innych Pani/Pana danych. Pojawienie się u nas Pani/Pana danych osobowych jest konsekwencją działania naszych usług, z których Pan/Pani korzysta.
Zawierając umowę lub w czasie trwania umowy, może Pan/Pani dodatkowo np. zamówić usługi nieobjęte dotąd umową. Jeżeli będzie to wymagało wykorzystania Pani/Pana danych w sposób inny niż opisany w tym dokumencie, brakujące informacje uzupełnimy i przekażemy, o ile to możliwe, przed uzyskaniem danych. W pozostałym zakresie informacje o przetwarzaniu danych zawarte w tym dokumencie pozostaną aktualne

3. KOMU MOŻEMY UDOSTĘPNIAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE:

a. Organy władzy publicznej, w zakresie, w którym nie otrzymują danych w ramach konkretnego postępowania na podstawie prawa (w zależności od podstawy kompetencyjnej);
b. Podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Fundacji na podstawie zawartej z Fundacją umowy powierzania przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). Będą to, m.in.: beneficjenci Fundacji, informatycy, firmy archiwizujące, podmioty świadczące usługi bankowe i płatnicze, firmy hostingowe.
c. Zewnętrzni administratorzy danych (tzw. Równoległy Administrator, któremu dane są udostępniane, np. radcy prawni i adwokaci, podmioty prowadzące działalność kurierską lub pocztową, podmioty nabywające wierzytelności – w razie niezapłacenia przez Państwa naszych faktur w terminie),

4. PRZEZ JAKI CZAS BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 1 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z Fundacją umowy w związku z działalnością ZCP o nazwie INTENSIVER, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie:
• przez okres wymagany przez przepisy prawa, np. dla przechowywania określonej dokumentacji księgowej i określonych danych zgodnie z przepisami podatkowymi;
• przez okres wynikający z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji (tj. okres przedawnienia dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń),
b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji w związku z prowadzeniem działalności prawnej i realizacją zawartych umów, przez wyznaczony prawem okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Fundację;
c) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Fundacji stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
d) w zakresie marketingu i promocji usług oferowanych przez Administratora – przez okres do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych;
e) w zakresie wyrażonej zgody – do czasu jej wycofania.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

1. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Ale może się okazać, że w czasie trwania umowy zdecydujemy się o przekazaniu danych poza EOG – wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać nam będzie prawo. Do takiego przekazania dojdzie tylko w sytuacji, kiedy państwo trzecie zapewni odpowiednią ochronę Pani/Pana danych osobowych. O takiej sytuacji zostanie Pani/Pan poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.
2. W przypadku przekazania Pana/Pani danych osobowych do Państwa trzeciego, które nie zostało uznane decyzją Komisji Europejskiej za państwo zapewniające odpowiedni stopień ochrony, wystąpimy do Pana/Pani o wyrażenie wyraźnej zgody na takie przekazanie, informując Pana/Panią o uprzednim ryzyku wiążącym się z takim przekazaniem na podstawie art. 40 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.

PRAWO DO DOSTĘPU I POPRAWIANIA DANYCH

1. PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU NASTĘPUJĄCE UPRAWNIENIA:
a. prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych
(art. 15 Rozporządzenia),
b. prawo do sprostowania powierzonych danych osobowych, w tym ich poprawianie
(art. 16 Rozporządzenia),
c. prawo do usunięcia danych osobowych z naszych systemów tzw. „prawo
do bycia zapomnianym” – jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać, abyśmy je usunęli (art. 17 Rozporządzenia),
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych (art. 18 Rozporządzenia),
e. Prawo do przenoszenia danych – ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe Panią/Pana dotyczące, w których posiadaniu jesteśmy na podstawie umowy lub Pani/Pana zgody. Uprawnienie to będzie Pani/Panu przysługiwało, gdy będziemy posiadać Pani/Pana dane w formacie elektronicznym – gdy będziemy posiadać Pani/Pana dane jedynie w formie papierowej nie będą Państwo mieli możliwości skorzystania z tego uprawnienia. Może Pani/Pan zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi (art. 20 Rozporządzenia),
f. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody) – art. 7 ust. 3 Rozporządzenia. Cofnięcie Pani/Pana zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody występuje poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres: jasinski@intensiver.com

W celu skorzystania z powyższych uprawnień, prosimy o przesłanie wniosku
o odpowiedniej treści na adres Fundacji lub złożenia go osobiście w siedzibie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” (ul. Żurawia 6/12 lok. 766,
00-503 Warszawa).
2. PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU
Niezależnie od praw wymienionych wyżej może Pan/Pani w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych (w tym profilowania, o ile jest dokonywane) na potrzeby marketingu bezpośredniego – art. 21 Rozporządzenia. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.
W szczególnych sytuacjach może Pan/Pani w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Pana/Pani danych osobowych (w tym profilowania, o ile jest dokonywane), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny – art. 21 Rozporządzenia. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:
• ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,
lub
• podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Więcej informacji możecie Państwo znaleźć w art. 21 Rozporządzenia.
INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Fundacją, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji tej umowy.
INFORMACJA O ZMIANIE CELÓW PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA
Jeżeli Fundacja zdecyduje przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformujemy Pana/Panią, o tym innym celu oraz udzielimy wszelkich innych stosownych informacji.

ZGODA

Jeżeli wykorzystanie przez nas Pana/Pani danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone cele wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać, np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa dane i na Państwa żądanie albo kontakt telefoniczny/mailowy z Panią/Panem celem przekazywania informacji o przebiegu realizacji umowy. Udzieloną nam zgodę może Pan/Pani w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Pana/Pani danych przed cofnięciem takiej zgody). Cofnięcie zgody następuje przez stosowną informację, zgodnie z punktem lit. g pkt 1 rozdziału „Prawo do dostępu i poprawiania danych” niniejszego dokumentu.
Jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu będziemy przetwarzać te dane. Zgoda dla przetwarzania Pana/Pani danych będzie stosowana tylko w celach, w których nie znajdą zastosowania inne przesłanki przetwarzania wskazane w lit. a)-e) powyżej.

PRAWO DO SKARGI

Jeżeli w Państwa opinii przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie narusza przepisy Rozporządzenia,
to przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Niniejszy Regulamin i Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 2016-10-21

Copyright © 2021 enlinado.pl